SK Dynamo České Budějovice | Akce | Kdo sportuje, nezlobí

Kdo sportuje, nezlobí

Filosofie a strategie projektu

Základním postulátem projektu „Kdo sportuje nezlobí“ je snaha navázat na myšlenku antiky a renesance obnovenou Tyršovým „ve zdravém těle, zdravý duch", který jednoznačně prezentuje krásu těla a ducha v rovnováze jako základ zdravé populace. Prevenci sociálně-patologických jevů v rámci tohoto projektu vidíme především v soustavném zaměstnávání dětí a mládeže prostřednictvím zájmové činnosti v našem případě fotbalu. Je nezpochybnitelné, že z elektorátu pravidelně sportující mládeže se rekrutuje minimální, statisticky nevýznamná skupina dětí, které podlehnou sociálně-patologickým jevům včetně užívání psychotropních látek. Uživatelů drog z populace sportující mládeže je až 100násobně méně než z běžné populace.

Je dále nezpochybnitelný pozitivní vliv sportu na rozvoj morálně volních vlastností adolescentů, smyslu pro fair-play, toleranci a pomoci druhým. V současné globalizované a velmi rychle žijící společnosti je nezbytně nutné rozvíjet fyzickou stránku osobnosti a posilovat tím psychickou odolnost jako jednu ze základních potřeb vývoje zdravé společnosti. Trénovaný jedinec je odolnější proti stresu a únavě. Má rychlejší reakce, lepší prostorové a okrajové vidění, dobrou orientaci v čase a prostoru. Všechny tyto vlastnosti jsou nezbytně nutné pro plný každodenní život. Potřeba rychlé reakce a dalších vlastností jsou výhodou např. při krizových situacích, řízení motorových vozidel a i tak banální záležitost jako je bezpečný přechod ulice. Pro všechny zcela běžné činnosti člověka je fyzicky zdatný a odolný jedinec lépe připraven.

SK Dynamo České Budějovice chce ještě ve větší míře zapojit děti a mládež do sportování, zvýšit snahu o spolupráci v náboru dětí a mládeže s ostatními sportovními kluby na území jihočeského kraje do sportovních a volno časových aktivit se zaměřením na fotbal.

Informace o projektu "Kdo sportuje, nezlobí"

Cíle projektu

Naším cílem je tedy především výchova zdravé mládeže, prevence a osvěta proti sociálně-patologickým jevům a protidrogová prevence. Plně si uvědomujeme, že prevencí následně zvýšíme eliminaci sociálně-patologických jevů. Proto spolupracujeme při realizaci projektu již se mateřskými školkami, základními školami a středními školami.

Snahou je nejen zvýšit popularitu fotbalu u veřejnosti a u mládeže, ale také prostřednictvím tohoto kolektivního sportu vychovávat mládež k budování hodnotového systému, tolerance a spolupráce. Zároveň k cílenému působení mládeže zapojené do tohoto projektu na svoje okolí v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence. Je zaměřen zejména na mládež, která není zapojena do jiných forem volno-časových aktivit a je přístupný každému zájemci. Jako prostředek výchovy byl zvolen kolektivní sport.

„Kdo sportuje - nezlobí!"

Projekt Fotbalové akademie Karla Poborského umožňuje mladým sportovcům naučit se hrát fotbal, nebo své již získané schopnosti zdokonalit. Přijímány jsou děti již od 6 let a trénink je pro mladší věkové kategorie všestranně zaměřený. Zájemci jsou přijímáni bez omezení, protože hlavním cílem je přivést děti ke sportu a pohybu.
Motto je tedy velmi jednoduché: „Kdo sportuje - nezlobí!"

Sport přináší nové kamarády a přátelství

Družstva SK Dynamo České Budějovice se zúčastňují soutěží ve všech věkových kategoriích. V současné době je v akademii Karla Poborského 13 mládežnických družstev, Projekt Fotbalové akademie Karla Poborského spolupracuje i s dalšími kluby v celém jihočeském kraji a hráči z této akademie jsou pravidelně zařazováni do reprezentačních družstev všech kategorií. Akademie Karla Pohorského nabízí mládeži pravidelné sportování a trénování. Nedílnou součástí výchovy musí být osvěta problematiky prevence kriminality a protidrogové prevence.

Sport jako prevence dětské kriminality

Péče o hráče je celoroční. Mimo pravidelnou přípravu v průběhu roku pořádáme pro jednotlivá družstva soustředění nebo letní kempy. Hraní kolektivního sportu s sebou přináší nové kamarády a přátelství. Podílí se na formování charakteru každého jedince a na všech již výše zmiňovaných hodnotových systémech jako je sebeovládání, pozitivní přístup ke spoluhráčům a soupeři, smysl pro fair-play, zásady spolupráce a pomoci druhým. Kolektivní sport vede jednotlivce k sebereflexi a schopnosti vyhodnotit sociálně-patologické jevy. Nadstavbou tohoto chování je umění odsouzení sociálně-patologických jevů a následné pomoci vrstevníkům v těžké situaci.

Kvalifikovaní trenéři

Záměrem zpřístupnit projekt každému zájemci ve školním věku je podložen angažováním kvalifikovaných trenérů, jejichž znalosti jsou neustále zdokonalovány. Fotbalová akademie Karla Poborského zaměstnává pouze kvalifikované odborníky a vychovává si rovněž vlastní trenéry. Až na výjimky převažují muži, které tolik postrádá naše školství. Všichni trenéři školy mají velice blízký vztah k dětem a mládeži. Projekt „Kdo sportuje nezlobí- fotbalem proti drogám" je nedílnou součástí každodenní práce všech trenérů a pracovníků. Spolupráce se školou a rodiči je na velmi vysoké úrovni.